top of page

GYAKU HANMI MOROTE DORI KOKYO-HO KIHON

Kom till dojon.png
GYAKU HANMI KATATE DORI TAI NO HENKO KIHON
GYAKU HANMI KATATE DORI TAI NO HENKO (KORT VERSION) KI NO NAGARE
GYAKU HANMI MOROTE DORI KOKYO-HO KIHON
GYAKU HANMI KATATE DORI IKKYO OMOTE KIHON
GYAKU HANMI KATATE DORI IKKYO URA KIHON
GYAKU HANMI KATATE DORI NIKKYO URA KIHON
GYAKU HANMI KATATE DORI KOTE GAESHI KIHON
GYAKU HANMI RYOTE DORI SHIHO NAGE OMOTE KIHON
GYAKU HANMI RYOTE DORI SHIHO NAGE URA KIHON
AI HANMI KATATE DORI NIKKYO URA KIHON
AI HANMI KATATE DORI IRIMINAGE KIHON
AI HANMI SHOMENUCHI IKKYO OMOTE KIHON
AI HANMI SHOMENUCHI IKKYO URA KIHON
AI HANMI SHOMENUCHI KOTE GAESHI KIHON
SUWARI-WAZA RYOTE DORI KOKYO-HO
bottom of page