top of page

tachi-waza

6 kyu

Nadpis 2

gyaku hanmi

kihon

tai no henko

kihon

Nadpis 1

VIDEO
Nyckel
Sortering
bottom of page